Declarație de confidențialitate

 

Prin intermediul următoarelor informații dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și să vă oferim informații cu privire la drepturile dumneavoastră în baza legislației privind protecția datelor.

Responsabil pentru prelucrarea datelor și responsabil cu protecția datelor în cadrul companiei
Calitatea de operator conform articolului 4 alineatul 7 din Regulament general UE privind protecția datelor (Regulamentul general privind protecția datelor) este deținută de:
Konica Minolta Business Solutions Romania SRL
Copilului 18, sector 1, 012178, București 
Telefon: 021 207 4560
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.ro
 
Dacă aveți întrebări cu privire la subiectul protecției datelor, puteți lua legătura în orice moment cu responsabilul pentru protecția datelor din cadrul companiei noastre, care vă stă la dispoziție cu plăcere:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 
 
 

Drepturile dumneavoastră

Cu privire la datele cu caracter personal care se referă la dumneavoastră și care sunt prelucrate de noi, vă revin următoarele drepturi:
-       Solicitarea de informații cu privire la categoriile de date prelucrate, scopurile de prelucrare, eventualii destinatari sau categoriile de destinatari pentru datele dumneavoastră, precum și durata de stocare planificată (articolul 15 din Regulamentul general privind protecția datelor)
-       Solicitarea rectificării datelor incorecte, respectiv incomplete, respectiv a completării acestora (articolul 16 din Regulamentul general privind protecția datelor)
-       Solicitarea ștergerii datelor conform articolului 17 din Regulamentul general privind protecția datelor – în special în situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul de prelucrare prevăzut, respectiv dacă sunt prelucrate ilegal, sau dacă ați retras un consimțământ sau dacă ați formulat o opoziție împotriva prelucrării
-       În anumite condiții conform articolului 18 din Regulamentul general privind protecția datelor, solicitarea restricționării prelucrării datelor, în măsura în care nu există de exemplu posibilitatea unei ștergeri, respectiv dacă obligația de ștergere este contestabilă
-       În cadrul portabilității datelor conform articolului 20 din Regulamentul general privind protecția datelor, posibilitatea de a recepționa într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați pus la dispoziție și de a transmite eventual aceste date altui operator
-       Din considerente rezultate din situația dumneavoastră specială, formularea unei opoziții față de o prelucrare a datelor în temeiul unui interes legitim (articolul 21 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor)
-       Posibilitatea de a retrage un consimțământ acordat în orice moment, cu efect pentru viitor (articolul 7 alineatul 3 din Regulamentul general privind protecția datelor); acest aspect se aplică fără îndoială și cu privire la retragerea consimțămintelor transmise de dumneavoastră către noi și înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor
-       Formularea de plângeri conform articolului 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, la autoritatea competentă de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor
 

Colectarea datelor cu caracter personal pentru accesarea paginii noastre de internet

În măsura în care utilizați pagina noastră de internet numai în scop exclusiv informativ, ceea ce înseamnă dacă nu vă autentificați sau dacă nu ne comunicați în alt mod informații, colectăm numai datele cu caracter personal transmise de browser-ul dumneavoastră personal către serverul nostru. Aceste date sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa pagina de internet. În mod suplimentar, aceste date sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a asigura stabilitatea și securitatea paginii noastre de internet. (temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor).
-       Adresa IP
-       Data și ora solicitării
-       Țara de origine a solicitării
-       Conținutul solicitării (pagina concretă)
-       Starea accesării/codul stării http
-       Pagina de internet de la care provine solicitarea
-       Browser
-       Sistem de operare și interfața
-       Limba și versiunea software-ului de navigație
-       Volumul transmis de date
-       Diferența între fusurile orare față de Greenwich Mean Time (GMT)
Putem oferi anumite servicii pe pagina noastră de internet numai în situația în care putem lua legătura cu dumneavoastră. În acest sens, posibilitatea de a accesa aceste servicii depinde de comunicarea de către dumneavoastră către noi a anumitor date cu caracter personal (de contact). Colectăm, utilizăm și prelucrăm aceste date numai în măsura în care acest demers este necesar pentru a vă putea pune la dispoziție serviciul respectiv. Dacă luați legătura cu noi prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail, precum și informații suplimentare transmise de dumneavoastră în mod voluntar, de exemplu numele dumneavoastră/numărul dumneavoastră de telefon) sunt stocate de noi pentru a putea prelucra solicitarea dumneavoastră și, dacă este cazul, pentru a putea formula răspunsuri la întrebările dumneavoastră. În măsura în care nu mai este necesară o stocare a datelor dumneavoastră, ștergem datele dumneavoastră. În cazul obligațiilor legale de arhivare, restricționăm prelucrarea. 


 

Scopul prelucrării, temeiul legal și durata stocării

Dacă solicităm un consimțământ pentru procesele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, acest demers se realizează în baza temeiului legal reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. În situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale, efectuate la solicitarea dumneavoastră, temeiul legal aflat la baza prelucrării noastre este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor. În situațiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, această prelucrare are la bază articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul general privind protecția datelor. În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și în măsura în care, în mod simultan, interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate pentru care se aplică cerința de protecție a datelor cu caracter personal care nu prevalează în raport cu interesul nostru justificat, temeiul legal al prelucrării este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.
În măsura în care nu sunt prevăzute mențiuni distincte în acest sens, ștergem datele cu caracter personal în sensul prevederilor din articolele 17 și 18 din Regulamentul general privind protecția datelor sau restricționăm prelucrarea acestora. În principiu prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai cât timp acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale. Datele care nu mai sunt necesare în sensul scopului prevăzut sunt șterse periodic, exceptând situația în care este necesară o prelucrare ulterioară limitată în timp, care poate rezulta în baza altor scopuri admise din punct de vedere legal. Pentru respectarea obligațiilor de documentare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare documentele vor fi pastrate conform legislației in vigoare din România. 
Pentru evitarea neîndeplinirii obligațiilor de plată efectuăm, cu raportare la situația individuală, dacă este cazul înainte de încheierea contractului și în contextul modificărilor relevante de contract, o verificare a bonității în situația în care prestăm servicii care urmează a fi decontate ulterior. Prin efectuarea acestor verificări de bonitate ne protejăm împotriva neîndeplinirii obligațiilor de plată. Prin intermediul punctajului (Profiling) evaluăm în ce măsură își vor respecta clienții obligațiile lor de plată conform prevederilor contractuale, punctajele calculate ne oferă asistență la adoptarea deciziilor. Punctajul are la bază o procedură matematic-statistică recunoscută. Rezultatele datelor cu privire la verificarea bonității sunt stocate de noi pentru un interval de 365 de zile.
La nivelul paginii noastre de internet utilizăm cookies. Cookies reprezintă mici fișiere text stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră în funcție de browser-ul utilizat de dumneavoastră și în baza cărora entitatea care aplică acel cookie recepționează anumite informații. Majoritatea cookies utilizate de noi sunt șterse după finalizarea sesiunii de navigare (așa-numite cookies de ședință sau Session-Cookies). Alte cookies sunt menținute pe terminalul dumneavoastră și ne permit să identificăm din nou browser-ul dumneavoastră la următoarea accesare (cookies permanente). La nivelul acestui Link dispuneți de posibilitatea de a vizualiza cookies aplicate de noi și durata respectivă a stocării. La nivelul setărilor browser-ului utilizat de dumneavoastră dispuneți de posibilitatea de a refuza acceptarea de cookies sau de a limita acest refuz de exemplu numai la cookies provenite de la alte părți, așa-numite Third-Party-Cookies. Cu toate acestea, setările browser-ului efectuate de dumneavoastră pot conduce însă la situația în care există posibilitatea ca dumneavoastră să nu puteți utiliza eventual toate funcțiile ofertei noastre online.

Destinatarii datelor dumneavoastră

Cu caracter general, nu vindem și nu împrumutăm date ale utilizatorilor. O comunicare către terți, cu depășirea limitei descrise în această declarație de confidențialitate, se realizează numai în situația în care acest demers este necesar pentru realizarea serviciului solicitat în cauză. Pentru prestarea serviciilor noastre colaborăm cu parteneri de cooperare. Aceștia prestează serviciile pentru dumneavoastră pe proprie răspundere/în asociere cu contractul dumneavoastră încheiat cu noi. Dispuneți de posibilitatea de a solicita aceste servicii și de a aproba implicarea partenerului de cooperare sau implicarea se realizează în temeiul unei autorizații legale. În mod suplimentar colaborăm, printre altele, în sectoarele reprezentat de marketing, distribuție, IT, logistică și resurse umane, cu operatori de date în conformitate cu prevederile articolului 28 din Regulamentul general privind protecția datelor. Aceștia sunt selectați de noi cu o atenție deosebită. În situațiile unei prelucrări efectuate de către operatori terți, este aplicabilă şi răspunderea noastră pentru protecția datelor dumneavoastră. În mod suplimentar, transmitem datele către structuri de stat care formulează o solicitare în acest sens. Acest demers se realizează însă exclusiv în măsura în care există o obligație legală în acest sens, de exemplu în situația în care este pronunțată o dispoziție legală.

Unde sunt prelucrate datele mele:

În principiu prelucrăm datele dumneavoastră în România și în alte state europene (UE/SEE). În măsura în care, în situații de excepție definite foarte strict, se realizează o prelucrare a datelor dumneavoastră în state din afara Uniunii Europene (ceea ce înseamnă în așa-numite state terțe), acest demers se realizează numai în măsura în care v-ați exprimat expres acordul în acest sens, dacă există o prevedere legală în speţă sau în măsura în care un asemenea demers este necesar pentru prestarea serviciului nostru în raport cu dumneavoastră. În măsura în care prelucrăm în cadrul acestor situații excepționale date în state terțe, acest demers se realizează cu asigurarea anumitor măsuri (ceea ce înseamnă în baza existenței unei decizii privind caracterul adecvat pronunțate de către Comisia Europeană sau ca urmare a existenței de garanții corespunzătoare, articolul 44 și următoarele din Regulamentul general privind protecția datelor).

Publicitate /Tracking
Webanalytics:
Utilizarea Piwik

Această pagină de internet utilizează Piwik, un software Open-Source, pentru evaluarea în scop statistic a accesărilor de către utilizatori. Piwik utilizează așa-numite “Cookies”, fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoastră. Informațiile generate prin intermediul cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt stocate pe serverul nostru din Germania. Această pagină de internet utilizează Piwik cu extensia „AnonymizeIP“. În acest mod, adresa IP este anonimizată imediat după prelucrare și înainte de stocarea acesteia. În acest mod poate fi exclusă realizarea unei legături directe cu o persoană. Nu asociem datele corespunzătoare Piwik cu alte date colectate de noi. Dispuneți de posibilitatea de vă opune instalării cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare la nivelul software-ului dumneavoastră de navigare; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza fără rezerve toate funcțiile acestei pagini de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a dezactiva Piwik la nivelul browser-ului dumneavoastră. Puteți consulta informații suplimentare cu privire la protecția datelor furnizorului terț la adresa: http://piwik.org/privacy/policy.

Utilizarea Google Analytics

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies“, fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoastră. Informațiile generate prin intermediul cookie cu privire la accesarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și sunt stocate la nivelul acestuia. În cazul activării anonimizării IP-ului la nivelul acestei pagini de internet, adresa dumneavoastră IP este trunchiată însă în prealabil de către Google la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații derogatorii, adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA, fiind trunchiată la nivelul respectiv. La solicitarea administratorului acestei pagini de internet, Google va utiliza informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet, pentru a redacta rapoarte cu privire la activitățile de la nivelul paginii de internet și pentru a presta servicii suplimentare în raport cu administratorul paginii de internet, în asociere cu utilizarea paginii de internet și a internetului. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată cu alte date de la Google. Dispuneți de posibilitatea de a vă opune stocării de cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare la nivelul software-ului dumneavoastră de navigație; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în asemenea situație, este posibil să nu puteți utiliza eventual integral toate funcțiile acestei pagini de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a evita înregistrarea datelor generate prin intermediul cookie și raportate la utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrării acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea Browser-Plugin disponibil la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 
Această pagină de internet utilizează Google Analytics cu extensia „anonymizeIP()“. În acest mod, adresele IP sunt prelucrate ulterior în formă trunchiată, astfel încât, în acest mod, poate fi exclusă legătura cu o persoană. În măsura în care, prin intermediul datelor colectate cu privire la dumneavoastră, este realizată o legătură cu o persoană, aceasta este exclusă pe loc, iar datele cu caracter personal sunt șterse în acest mod fără întârziere.
Utilizăm Google Analytics pentru a analiza și a putea perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește atractivitatea acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Pentru cazurile excepționale, în care sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Google și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy Shield (a se vedea în acest sens https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informații cu privire la furnizorul terț: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda
Puteți consulta informații suplimentare cu privire la condițiile de utilizare și la protecția datelor la adresa http://www.google.com/analytics/terms/us.html, respectiv la www.support.google.com/analytics/answer/6004245.
Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.
Utilizarea Google Adwords și Remarketing
Utilizăm oferta Google Adwords pentru ca, cu ajutorul mijloacelor publicitare (așa-numite anunțuri Google) de pe pagini externe de internet, să atragem atenția asupra ofertelor noastre atractive. Aceste instrumente publicitare sunt furnizate de către Google prin intermediul așa-numitelor „Ad Server“. În acest context sunt utilizate Ad Server cookies, care permit o evaluare a parametrilor de Performance (de exemplu Ad Impressions, Clicks sau Conversions). În acest mod, dispunem de posibilitatea de a aprecia succesul de care se bucură măsurile publicitare individuale. În măsura în care accesați pagina noastră de internet prin intermediul unui anunț publicitar pe Google, Google Adwords va stoca un cookie pe terminalul dumneavoastră. În cadrul acestui cookie sunt stocate valori de analiză (Unique cookie ID, numărul de Ad Impressions per plasare (Frequency), ultima impresie, informație Opt-Out (marcarea conform căruia utilizatorul nu mai dorește să fie contactat). Cookies aplicate de Google Adwords își pierd de regulă valabilitatea după 30 de zile. Acestea nu sunt de natură să conducă la identificarea dumneavoastră personală. În plus, permiteți Google Adwords să recunoască din nou browser-ul dumneavoastră de internet. Dacă accesați anumite pagini de pe pagina de internet a unui client Adwords, Google și clientul recunosc că ați fost redirecționat la pagina clientului prin selectarea unui anunț. Google ne pune la dispoziție, în calitate de client Adwords, o evaluare statistică. În baza acestei evaluări dispunem de posibilitatea de a aprecia eficiența măsurilor noastre publicitare utilizate. Nu obținem date suplimentare, în special nu avem posibilitatea de a vă identifica în baza informațiilor. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a și f din Regulamentul general privind protecția datelor.
Această pagină de internet utilizează în mod suplimentar remarketing. Remarketing permite publicitatea concentrată, bazată pe interese, la nivelul întregii rețele Google Display Netzwerk, în baza paginilor de internet accesate până la momentul respectiv. Pentru a colecta date referitoare la remarketing sunt utilizate cookies. Noi și furnizorii terți, inclusiv Google, utilizăm cookies de furnizor inițial (de exemplu Google Analytics cookies) în combinație cu cookies provenite de la furnizori terți (de exemplu DoubleClick-Cookies) pentru ca, în baza accesărilor anterioare de către un utilizator a paginii noastre de internet, să dispunem de posibilitatea de a configura, a optimiza și a publica anunțuri. Prin intermediul cookies stocate este înregistrat și evaluat de către Google comportamentul dumneavoastră de utilizator în asociere cu accesările diferitelor pagini de internet. Din acest motiv poate fi afișată publicitatea Konica Minolta, prin intermediul Google sau al furnizorilor terți, și pe alte pagini de internet. Conform informațiilor oferite de către Google, nu se realizează o asociere a datelor colectate în acest context cu datele dumneavoastră cu caracter personal, stocate eventual de către Google. În sensul informațiilor oferite de Google este utilizată în special o pseudonimizare. În situația în care nu doriți afișarea de anunțuri publicitare adaptate în funcție de interesele dumneavoastră, dispuneți de posibilitatea de a dezactiva cookies în browser-ul dumneavoastră sau de a comunicate acest aspect pentru viitor către Google https://adssettings.google.com/authenticated
Puteți consulta informații suplimentare cu privire la protecția datelor la Google la următoarea adresă: https://policies.google.com/privacy?hl=en și https://services.google.com/sitestats/en.html.
Temeiul legal de prelucrare al datelor dvs. Este reprezentat de articolul 6 al. 1 l. f din GDPR.
Adobe Analytics (Omniture)
Această pagină de internet utilizează serviciul de analiză web Adobe Analytics (Omniture) pentru a putea analiza și a perfecționa periodic accesarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește atractivitatea acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Pentru cazurile excepționale, în care sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Adobe și-a asumat obligația de respectare a EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
Pentru această evaluare sunt stocate cookies pe computerul dumneavoastră. Informațiile obținute în acest mod sunt stocate pe servere care se află inclusiv în USA. În situația în care nu permiteți stocarea de cookies, vă atragem atenția asupra faptului că este posibil să nu puteți utiliza integral această pagină de internet. Există posibilitatea de a nu permite stocarea de cookies prin intermediul setării din browser-ul dumneavoastră sau prin selectarea butonului „Deconectare“ la adresa https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Această pagină de internet utilizează Adobe Analytics (Omniture) cu setările „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ and „Obfuscate IP-Removed“, prin intermediul căreia adresa dumneavoastră IP este trunchiată cu ultimul octet, fiind înlocuită cu o adresă generică IP, care nu mai poate fi individualizată. În acest mod se exclude o legătură cu o persoană.
Informațiile furnizorului terț: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irlanda, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; Puteți consulta informații mai detaliate cu privire la protecția datelor la furnizorul terț la adresa:https://www.adobe.com/ro/privacy/policy.html.

Newsletter


Konica Minolta oferă clienților și persoanelor interesate un newsletter. Informația obligatorie pentru expedierea newsletter-ului este reprezentată exclusiv de adresa dumneavoastră de e-mail. Comunicarea de date suplimentare, marcate distinct, prezintă un caracter voluntar și este utilizată pentru a ne permite abordarea dumneavoastră personală. Abonarea la newsletter se realizează prin intermediul așa-numitei proceduri Double-opt-in. Aceasta înseamnă că, după abonarea dumneavoastră, vă transmitem un e-mail la adresa de e-mail menționată prin care vă solicităm să ne confirmați faptul că doriți recepționarea informațiilor. În situația în care nu confirmați abonarea dumneavoastră prin intermediul unui clic pe link-ul inclus în e-mail, link-ul care v-a fost expediat este dezactivat, iar datele dumneavoastră sunt șterse. În măsura în care vă exprimaţi acordul cu privire la recepționarea de informații, obțineți acces la următoarele informații:
•           Noutăți și informații cu privire la portofoliul de produse oferite de Konica Minolta 
•           Invitații exclusiviste la evenimente, expoziții și webinare
•           Expedierea de rapoarte de referință și Success Stories
•           Tendințe de piață sub formă de studii, Market Research și Whitepapers
•           Posibilitatea de participarea la sondaje cu privire la satisfacția clienților
În cadrul abonării stocăm adresele IP utilizate de dumneavoastră, precum și intervalele de abonare și confirmare. În măsura în care ne exprimați consimțământul în acest sens, vom evalua comportamentul dumneavoastră de utilizator pe paginile noastre de internet, precum și cu privire newsletter-ul expediat de noi și vom repartiza adresa dumneavoastră de e-mail / profilul dumneavoastră de utilizator la nivelul bazei noastre de date. În mod suplimentar, stocăm informații cu privire la browser-ul utilizat de dumneavoastră și la setările efectuate în cadrul sistemului de operare utilizat de dumneavoastră, precum și informații referitoare la conexiunea dumneavoastră de internet, prin intermediul căreia accesați pagina noastră de internet. Prin intermediul newsletter-ului care vă este expediat recepționăm, printre altele, confirmări de primire și citire, precum și informații referitoare la link-urile selectate în newsletter-ul nostru. Stocăm de asemenea secțiunile accesate de dumneavoastră în cadrul paginii noastre publicitare și la nivelul aplicațiilor noastre. Prin configurarea unui profil personal de utilizator dorim să adaptăm mesajele noastre publicitare în funcție de interesele dumneavoastră și să optimizăm ofertele noastre pe internet pentru dumneavoastră.
Newsletter-ul nostru conține informații și noutăți ale Konica Minolta Business Solutions Romania și ale altor întreprinderi afiliate din cadrul concernului (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG și Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Consimțământul dumneavoastră cu privire la expediere poate fi revocat în orice moment. Puteți expedia și un e-mail la adresa dataprotection(at)konicaminolta.ro sau la datele de contact menționate în site.

Utilizarea Markomi


În cadrul abonării la newsletter, precum și pentru expedierea de informații către dumneavoastră, utilizăm Markomi. Cu ajutorul Markomi, colectăm date statistice cu privire la utilizare paginii noastre de internet și la măsurile de comunicare pentru a optimiza în mod corespunzător oferta noastră, precum și pentru a efectua activități de marketing prin e-mail și de distribuție. În acest context, prelucrarea se realizează parțial automatizat, având ca scop evaluarea de anumitor aspecte personale (Profiling). Markomi înregistrează adresa dumneavoastră IP și utilizează cookies (fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră – a se vedea mai sus) pentru monitorizarea și analiza utilizării paginii de internet, pentru a pune la dispoziției informații adaptate special în funcție de interesele utilizatorului. Informațiile generate prin intermediul cookies sunt transmise către un server ak Markomi (locație pe teritoriul UE/SEE) și sunt stocate la nivelul acestuia. În baza mandatului atribuit de noi, Markomi utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea paginii de internet de către persoanele autentificate și pentru a genera rapoarte cu privire la activitățile efectuate la nivelul paginii de internet. Dispuneți de posibilitatea de a vă opune stocării cookies prin efectuarea unei stocări corespunzătoare la nivelul software-ului dumneavoastră de navigație. Setările efectuate de dumneavoastră la nivelul browser-ului pot conduce eventual la imposibilitatea dumneavoastră de a utiliza toate funcțiile paginii noastre de internet. În măsura în care, în situații derogatorii neprevăzute, sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Markomi și-a asumat obligația de respectare a EU-US Privacy Shield,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. În mod suplimentar, am încheiat cu Markomi un contract în sensul Regulamentului general privind protecția datelor.
Temeiul legal de prelucrare al datelor dvs. Este reprezentat de articolul 6 al. 1 lit. f din GDPR.


 
 

Prezența online în social media

În cadrul rețelelor sociale, ca operator al site-ului, utilizăm serviciile platformelor online pentru a informa utilizatorii activi pe aceste platforme despre ofertele de informații și serviciile oferite de Konica Minolta pentru a comunica direct prin intermediul platformelor, dacă utilizatorii sunt interesați de acest lucru. Canalele de socializare adaugă astfel prezenței noastre online și oferă părților interesate cărora le place acest tip de informații un canal alternativ de comunicare.
 
În prezent, avem propriile noastre profiluri online în următoarele rețele:
• Facebook: https://www.facebook.com/KonicaMinolta.Romania/
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-romania/
 
Atunci când profilul de rețea social Konica Minolta relevant este apelat în rețeaua dvs., se aplică termenii și condițiile de afaceri și politicile de prelucrare a datelor ale operatorului relevant.
 
Nu avem nicio influență asupra culegerii de date și a utilizării ulterioare a acestora de către rețelele sociale. Știm doar că datele dvs. vor fi utilizate în scopuri de cercetare de piață și publicitate și că profilurile de utilizare vor fi create din comportamentul utilizatorului dvs. și din interesele care rezultă din aceasta. În plus, publicitatea suplimentară bazată pe interese prezumate poate fi activată. Acest lucru se realizează în mod normal prin salvarea cookie-urilor pe computer.
 
Prin urmare, am dori să vă conștientizăm în mod explicit că datele utilizatorilor (de exemplu, informațiile personale, adresa IP) vor fi salvate de către operatorii de rețea în conformitate cu politicile lor privind utilizarea datelor și utilizate în scopuri comerciale. De asemenea, am dori să subliniem că datele dvs. pot fi procesate în afara Uniunii Europene ca parte a acestor activități. Furnizorii americani, care sunt certificate în conformitate cu scutul de confidențialitate, se angajează să respecte standardele UE de protecție a datelor.
 
Procesăm numai datele utilizatorilor platformelor de socializare ale Konica Minolta în măsura în care acești utilizatori contactează și comunică cu noi prin comentarii sau mesaje directe. Puteți afirma drepturi ale subiectului de date împotriva noastră (a se vedea și articolul II din drepturile dvs.) și împotriva furnizorului rețelei de socializare.
 
Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor se bazează pe interesul nostru legitim, care este acela de a informa și comunica eficient cu utilizatorii, în conformitate cu art. 6 (1f) GDPR. Dacă vi se solicită consimțământul pentru prelucrarea datelor de către furnizorii relevanți (adică să vă dea consimțământul, de exemplu, bifând o casetă de selectare sau confirmând prin intermediul unui buton), baza legală este procesarea în conformitate cu art. 6 (1a) GDPR.
 
 
 

Youtube

Am integrat pe pagina noastră de internet clip-uri video YouTube. Acesta sunt stocate pe www.Youtube.com, însă pot fi redate direct de la nivelul paginii noastre de internet. La integrarea clipurilor video pe pagina noastră de internet am activat modul extins pentru protecția datelor. Aceasta înseamnă că nu sunt transmise date despre dumneavoastră către YouTube dacă nu redați clipurile video. În situația în care redați clipurile video, sunt transmise însă date către YouTube. Pentru început, YouTube recepționează informația că ați accesat secțiunea corespunzătoare a paginii noastre de internet. În mod suplimentar, pot fi transferate date suplimentare către YouTube, despre care nu avem cunoștință. În mod suplimentar, nu influențăm sub nicio formă transferul datelor. Dacă sunteți autentificat pe YouTube, datele transferate sunt repartizate direct contului dumneavoastră. În măsura în care nu doriți o asemenea repartizare, trebuie să vă deconectați de pe YouTube înainte de redarea clipurilor video la pagina noastră de internet. YouTube stochează datele dumneavoastră ca profiluri de utilizator și le folosește în scopuri de publicitate, studii de piață și/sau structurarea adaptată în funcție de necesar a paginii sale de internet. O asemenea evaluare poate fi realizată în special (chiar și pentru utilizatori neautentificați) pentru asigurarea măsurilor publicitare adaptate în funcție de necesități. Dispuneți de dreptul de opoziție împotriva generării de profiluri de utilizator de către YouTube, fiind necesară invocarea acestui drept direct la YouTube.
 
Informații suplimentare cu privire la scopul și volumul colectării și prelucrării de date sunt conținute în declarația de confidențialitate a YouTube. În cadrul acesteia recepționați informații suplimentare cu privire la drepturile dumneavoastră, precum și la opțiunile de configurare, pentru protecția sferei dumneavoastră private: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en. Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în SUA și și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy-Shield,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
Temeiul legal de prelucrare al datelor dvs. Este reprezentat de articolul 6 al. 1 l. f din GDPR.
 
 

Konica Minolta a stabilit următoarea politică ca reper global pentru propria conduită:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html