Politica de confidențialitate (25.02.2021)


În cele ce urmează dorim să vă informăm despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către compania noastră și drepturile dvs. în temeiul legislației privind protecția datelor, și în special a Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 - „GDPR").

1. Operatorul și responsabilul cu protecția datelor

Operatorul în conformitate cu art. 4 VII GDPR este:
Konica Minolta Business Solutions Romania srl
Str. Copilului, nr. 18, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania
Tel.: +40 (0)21 207 45 60
Email: office@konicaminolta.ro    
dataprotection@konicaminolta.ro
https://www.konicaminolta.ro/ro-ro/imprint

Dacă aveți întrebări privind protecția datelor, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor al companiei noastre:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection@konicaminolta.eu

2. Ce drepturi am în calitate de persoană vizată?

Persoanele vizate au următoarele drepturi:

2.1 Dreptul de acces (Art. 15 GDPR,): Aveți dreptul de a fi informat în orice moment cu privire la categoriile de date cu caracter personal prelucrate, la scopurile prelucrării, la orice destinatari sau categorii de destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal și la perioada de păstrare planificată.,

2.2 Dreptul la rectificare (Art. 16 GDPR): Aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc.

2.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (Art. 17 GDPR, art.18, legea 363/2018): Aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor dvs. cu caracter personal. În special, avem obligația, în calitate de operator, să vă ștergem datele în următoarele cazuri:

 • Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate.
 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a avut loc exclusiv pe baza consimțământului dvs., pe care l-ați retras între timp, și nu există nici un alt temei legal care să legitimeze o prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.
 • V-ați opus unei prelucrări care se bazează pe interesul legitim sau public și nu putem dovedi că există motive legitime pentru prelucrarea datelor.
 • Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală la care suntem supuși.
 • Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu  serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 I GDPR.
Rețineți că dreptul la ștergere este limitat în următoarele cazuri în care ștergerea este exclusă:
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare.
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pentru a îndeplini o obligație legală la care suntem supuși.
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pentru a îndeplini o sarcină în interesul public sau în exercitarea autorității oficiale care ne-a fost atribuită.
 • Datele dvs. cu caracter personal servesc interesului public în domeniul sănătății publice.
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice.
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
2.4 Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 GDPR): Aveți dreptul, de asemenea, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; într-un astfel de caz, datele dvs. cu caracter personal vor fi excluse de la orice formă de prelucrare. Acest drept se aplică dacă:
 • Contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal și trebuie să verificăm corectitudinea acestora.
 • Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este ilegală și, în locul ștergerii datelor cu caracter personal, solicitați o restricție de prelucrare.
 • Nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea unor scopuri specifice, dar avem totuși nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale dvs. sau ale noastre prevalează asupra celorlalte.
2.5 Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR): Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat în calitatea noastră de operator într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace automate și de a le transfera către alt operator. Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate de noi către un alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Cerințele pentru aplicabilitatea portabilității datelor sunt:
 • Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate automat, pe baza consimțământului sau a unui contract.
 • Datele dvs. cu caracter personal nu sunt utilizate pentru îndeplinirea unei obligații legale la care suntem supuși.
 • Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru a îndeplini o sarcină în interes public.
 • Datele dvs. cu caracter personal nu sunt utilizate pentru îndeplinirea unei sarcini care este efectuată în exercițiul unei autorități oficiale delegate nouă.
 • Exercitarea dreptului dumneavoastră nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.
2.6 Dreptul la opoziție (Art. 21 GDPR): Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive care decurg din situația dvs. particulară. Această regulă se aplică și creării de profiluri. Condiția pentru aceasta este ca prelucrarea să se bazeze pe un interes legitim al nostru (Art. 6 I 1 lit. f GDPR) sau pe interesul public (Art. 6 I 1 lit. e GDPR).
Mai mult, puteți, în orice moment, să obiectați asupra prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul marketingului direct sau al creării de profiluri legate de astfel de activități de marketing direct.
În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza unui interes legitim, vom verifica în fiecare caz dacă putem demonstra existența unor motive bine întemeiate care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. În cazul în care nu există motive bine întemeiate de protecție din partea noastră sau interesele, drepturile și libertățile dvs. prevalează, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate. Se face o excepție în cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt încă utilizate pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau de creare de profiluri, în măsura în care această activitate este legată de un astfel de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

2.7 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 GDPR): Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în orice moment, în special la o autoritate de supraveghere în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. încalcă reglementările privind protecția datelor.
Adresa autorității de supraveghere responsabilă pentru compania noastră este:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1
Cod postal 010336
București, România
Telefon 0318 059 211/0318 059 212
Fax 0318 059 220
anspdcp@dataprotection.ro

 2.8 Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR): Dacă ne-ați acordat consimțământul pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment, nemotivat și în mod informal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a avut loc pe baza consimțământului valabil până la momentul retragerii acestuia.

3. Informații generale privind „scopurile”

În principiu, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi este întotdeauna legată de un scop specific, explicit și legitim, care a fost deja definit înainte de începerea activității de prelucrare, în conformitate cu principiul limitării scopului prevăzut la art. 5 I lit. b din GDPR. În textul acestei politici de confidențialitate, la citarea unei activități de prelucrare este inclusă și o descriere a scopului specific.

4. Informații generale referitoare la subiectul „temeiuri juridice“

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu GDPR. În consecință, prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este întotdeauna justificată de un temei juridic. Articolul 6 din GDPR definește temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.1 Temeiuri juridice privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimțământul
Dacă obținem consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, prelucrarea va fi efectuată pe baza art. 6 I 1 lit. a din GDPR. Următorul exemplu explică acest temei juridic: Primiți materiale publicitare de la noi prin poștă electronică și/sau telefon și v-ați  dat consimțământul prealabil.
Contract sau măsură precontractuală
Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopurile unui contract încheiat cu dvs. sau pentru implementarea măsurilor precontractuale luate ca răspuns la o solicitare a dvs., temeiul juridic pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este art. 6 I 1 lit. b GDPR.
Obligaţie legală
În cazurile în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală la care suntem supuși, această prelucrare are loc în temeiul art. 6 I 1 lit. c GDPR.
Interes vital
În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale altei persoane, această prelucrare se efectuează în conformitate cu art. 6 I 1 lit. d GDPR.
Interes public
În cazurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a îndeplini o sarcină în interes public sau în exercitarea unei autorități oficiale care ne-a fost delegată, art. 6 I 1 lit. e GDPR constituie temeiul juridic al prelucrării.
Interes legitim
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți și, în același timp, interesele, drepturile de bază și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care impun protecția datelor cu caracter personal, nu prevalează asupra interesului nostru legitim, art. 6 I 1 lit. f din GDPR constituie temeiul juridic pentru prelucrare.

4.2 Temeiuri juridice privind prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal

Dacă, în cazuri extraordinare, trebuie să prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi:
 • date privind originea rasială sau etnică (de exemplu, culoarea pielii sau limbi speciale),
 • date despre convingerile politice (de exemplu, apartenența la un partid),
 • date despre convingeri religioase sau filosofice (de exemplu, apartenența la un cult religios),
 • date despre apartenența la un sindicat,
 • date genetice,
 • date biometrice (de exemplu, amprente sau fotografii),
 • date de sănătate (de exemplu, numere de identificare pentru persoane cu dizabilități),
 • sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală
această prelucrare se bazează pe unul dintre următoarele temeiuri juridice definite în articolul 9 din GDPR:
Consimțământul explicit
Dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. explicit pentru prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal de mai sus, acesta constituie temeiul juridic pentru prelucrare în conformitate cu art. 9 II lit. a din GDPR.
Îndeplinirea unor sarcini în conformitate cu legislația în materie de securitate/protecție socială și muncă
În cazul în care prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs. este necesară pentru a respecta o obligație legală care decurge din legislația privind securitatea/protecția socială sau legislația muncii, temeiul juridic pentru această prelucrare este art. 9 II lit. b GDPR.
Protejarea intereselor vitale
În cazul în care prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal ale dvs. este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale altei persoane, această prelucrare se efectuează în conformitate cu art. 9 II 1 lit. C din GDPR.
Date făcute publice în mod manifest
În măsura în care sunt prelucrate categorii speciale de date cu caracter personal care anterior au fost făcute publice de dvs., prelucrarea acestor date se bazează pe art. 9 II lit. e GDPR.
Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
În măsura în care prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs. ne este utilă pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, art. 9 II lit. f GDPR constituie temeiul juridic pentru prelucrare.
Interes public substanțial
În cazul prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal care vă privesc, în scopul protejării unui interes public substanțial, care decurge din legislația UE sau națională, prelucrarea se bazează pe art. 9 II lit. g GDPR.
Evaluarea capacității de muncă a persoanei sau a alte scopuri medicale, cum ar fi asistența medicală
În cazul în care prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal care se referă la dvs. este prevăzută de o lege a UE sau a unui stat membru sau de un contract încheiat cu un membru al unei profesii din domeniul sănătății și se efectuează în scopuri de îngrijire preventivă a sănătății, medicină a muncii, evaluare cu privire la capacitatea de muncă a unui angajat, diagnostic medical, îngrijire sau tratament medical sau social sau pentru gestionarea unor sisteme și servicii din domeniul sănătății sau social, această prelucrare se bazează pe art. 9 II lit. h din GDPR.
Interes public în domeniul sănătății publice
Dacă prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal ale dvs. este necesară din motive de sănătate publică, protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, cum ar fi pandemiile, această prelucrare se efectuează conform art. 9 II lit. i GDPR.
Scopuri de arhivare, scopuri de cercetare științifică/istorică, scopuri statistice
În cazul în care prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal ale dvs. este necesară în temeiul unui drept existent în UE sau într-un stat membru care prevede prelucrarea în scopuri de arhivare, cercetare științifică sau istorică sau statistice în interes public, această prelucrare se bazează pe art. 9 II lit. j GDPR.

5. Informații generale referitoare la subiectul „obligația de a păstra înscrisuri și termenele limită pentru ștergere“

Dacă nu se specifică altfel, ștergem datele cu caracter personal în conformitate cu art. 17 GDPR sau restricționăm prelucrarea acestora în conformitate cu art. 18 GDPR. În afară de perioadele de păstrare menționate în această politică de confidențialitate, prelucrăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât datele sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale. Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare după îndeplinirea scopului vor fi șterse la intervale periodice, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare suplimentară pentru o perioadă limitată de timp, care poate rezulta din alte scopuri prevăzute de lege. Pentru a îndeplini obligațiile de documentare, precum și pentru a respecta obligațiile legale de păstrare a înscrisurilor în Romania, documentele necesare sunt păstrate in conformitate cu legea 16/1996 Arhivelor Nationale si Ordinul 2634/2015, termenul fiind de 10 ani pentru documentele contabile si de 50 de ani pentru statele de salarii. Termenele de pastrare a inscrisurilor in Romania pot fi modificate in conformitate cu modificarile legislative ulterioare.

6. Informații generale privind „divulgarea datelor cu caracter personal“


Destinatarul datelor dvs.
În principiu, nu vindem sau închiriem datele persoanelor vizate. Un transfer către terți dincolo de domeniul de aplicare descris în prezenta politică de confidențialitate are loc numai dacă acest lucru este necesar în scopurile serviciului respectiv solicitat. În acest scop, cooperăm, între altele, cu furnizori de servicii în domeniile marketing, vânzări, IT, logistică și resurse umane. Selectăm acești furnizori de servicii cu foarte mare atenție. În alte cazuri, transferăm date către autoritățile guvernamentale solicitante. Totuși, acest transfer are loc numai dacă există o obligație legală în acest sens, de exemplu, o hotărâre judecătorească.
Locul prelucrării datelor cu caracter personal
În principiu, prelucrăm datele dumneavoastră în România și în alte țări europene (UE/SEE). Dacă datele dvs. sunt prelucrate în țări din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (adică în așa-numitele țări terțe), această prelucrare are loc numai dacă ați consimțit în mod expres, dacă prelucrarea este prevăzută de lege sau dacă este necesară pentru furnizarea de servicii pentru dvs. Dacă, în aceste cazuri excepționale, prelucrăm date în țări terțe, aceasta are loc asigurându-ne că sunt luate anumite măsuri (pe baza unei decizii de adecvare adoptată de Comisiei European sau prin prezentarea de garanții adecvate în conformitate cu articolul 44 și urm. din GDPR).

7. Modulele cookie

7.1 Informații generale privind modulele „cookie”

Utilizăm module cookie pe site-ul nostru. Acestea sunt fișiere text mici care sunt stocate pe hard disk-ul dvs., în funcție de browserul pe care îl utilizați și prin care circulă anumite informații către site-ul web care transmite modulul cookie. Multe dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii browserului (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dvs. și ne permit să recunoaștem browserul la următoarea vizită (cookie-uri persistente).
Cookie-urile sunt utilizate pe site-ul nostru în diverse scopuri. Pentru o mai bună imagine de ansamblu, fiecare cookie a fost alocat uneia dintre următoarele categorii:
Necesare din punct de vedere tehnic
Modulele cookie care aparțin acestei categorii sunt necesare pentru a asigura funcționalitatea de bază și/sau securitatea acestui site web.
Funcționalitate
Modulele cookie din această categorie sunt utilizate pentru a spori confortul utilizatorului, de ex. prin stocarea preferințelor, precum setări de limbă, dimensiunea textului, numele de utilizator sau setările locale.
Marketing
Aceste module cookie sunt utilizate de agenții de publicitate pentru a difuza reclame relevante pentru clienți potențiali.
Performanță și analiză
Acest tip de cookie este folosit pentru a ne ajuta să analizăm modul de utilizare a site-ului web și pentru a măsura și a îmbunătăți performanța.
În setările browserului pe care îl utilizați, aveți opțiunea de a respinge acceptarea cookie-urilor sau, de exemplu, de a limita respingerea numai pentru cookie-urile de la alte părți, așa-numitele cookie-uri terțe. Totuși, setările browserului dvs. vă pot împiedica  să utilizați toate funcțiile site-ului nostru web.
Aici veți găsi informații suplimentare despre administrarea cookie-urilor pentru următoarele browsere:

7.2 Prezentare generală a modulelor cookie

Descărcați prezentarea modulelor cookie aici.

8. Aplicația de administrare centralizată – Google Tag Manager

Site-ul nostru utilizează Google Tag Manager, de la Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Cu ajutorul Tag Manager putem integra și gestiona orice soluție software, cum ar fi Google Analytics, central pe site-ul nostru web, prin secțiuni de cod corespunzătoare - numite și taguri. Aceste secțiuni de cod au de asemenea rolul  de a colecta date despre browserul dvs., vizitele dvs. pe site-ul web sau pentru a seta cookie-uri. Totuși, Google Tag Manager este doar un domeniu care nu setează cookie-uri și nici nu procesează date cu caracter personal. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are loc exclusiv prin soluțiile integrate prin secțiunile de cod, precum Google Analytics.

Informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cadrul soluțiilor individuale utilizate sunt disponibile în secțiunile separate ale soluțiilor individuale de mai jos.
 

9. În contextul căror activități de prelucrare sunt prelucrate datele mele cu caracter personal?

9.1 Activitate de prelucrare - vizitarea site-ului nostru web

În măsura în care utilizați site-ul nostru web numai în scop informativ, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne transmiteți informații în alte moduri, colectăm doar datele personale pe care browserul dvs. personal le transmite serverului nostru. Aceste date sunt necesare din punct de vedere tehnic și permit afișarea site-ului web. În plus, aceste date sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a asigura stabilitatea și securitatea site-ului nostru web. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest caz este art. 6 I lit. f din f GDPR; interesul legitim în acest caz constă în furnizarea și prezentarea optimă a acestui site web, precum și protecția acestuia împotriva atacurilor externe și urmărirea acestora. Ștergem aceste date cu caracter personal după încheierea procesului de utilizare, cu excepția cazului în care avem nevoie de ele în scopul detectării și urmăririi abuzurilor; într-un astfel de caz, păstrăm aceste date maximum 30 de zile.
Atunci când vizitați site-ul nostru web, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal, care sunt transmise automat de browserul dvs. către serverele noastre și stocate acolo sub forma așa-numitelor „fișiere jurnal”:
 • Adresa IP a dispozitivului final utilizat pentru a accesa site-ul web
 • Data, ora și durata cererii
 • Țara de origine a cererii
 • Conținutul cererii (pagină/fișier specific)
 • Stare acces/cod stare http (de ex. „200 OK”)
 • Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost făcută solicitarea de accesare a site-ului nostru web
 • Browserul și add-on-urile instalate (de exemplu, Flash Player)
 • Sistemul și interfața de operare
 • Limba și versiunea software-ului browserului
 • Cantitatea de date transferate în fiecare caz
 • Diferența de fus orar în raport cu ora GMT (Greenwich Mean Time)
Putem furniza unele dintre serviciile oferite pe site-ul nostru web doar dacă vă putem contacta. În acest sens, posibilitatea de a utiliza aceste servicii depinde de furnizarea de către dvs. a anumitor date cu caracter personal (de contact). Colectăm, folosim și prelucrăm aceste date cu caracter personal numai în măsura necesară pentru a vă furniza serviciul respectiv. Dacă ne contactați prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal pe care le furnizați în fiecare caz (adresa dvs. de e-mail și alte informații pe care le furnizați în mod voluntar, precum numele/numărul dvs. de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă prelucra solicitarea și, dacă este necesar, pentru a vă răspunde la întrebări.
În acest caz, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este art. 6 I 1 lit. f GDPR; interesul legitim este de a vă răspunde la solicitare. După ce am oferit un răspuns final la solicitarea dvs., vă ștergem solicitarea și informațiile privind prelucrarea, in functie de natura solicitarii dvs. in maximum trei ani de la data nasterii dreptului de a formula actiune in instanta in termenul general de prescriptie a dreptului material la actiune.

9.2 Activitate de prelucrare – EMAKINA / Microsoft Azure

Site-ul nostru este administrat de EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Viena (în continuare: EMAKINA) și găzduit în cloudul Azure, pe serverele furnizorului extern de servicii Microsoft.
Astfel, datele dvs. cu caracter personal colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele acestui furnizor de servicii. Datele pot consta, de exemplu, în adresa dvs. IP, metadatele și datele de comunicare sau datele dintr-un formular de contact.
Temeiul juridic pentru utilizarea EMAKINA ca furnizor de servicii de găzduire a site-ului nostru web este, conform art. 6 I 1 lit. b GDPR, îndeplinirea contractului cu clienții noștri și posibile părți interesate.

9.3 Activitate de prelucrare - Sistem de management al conținutului / Kentico

Pentru site-ul nostru web utilizăm sistemul de gestionare a conținutului (pe scurt: CMS) numit Kentico. Kentico este operat de compania Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Republica Cehă. CMS este utilizat pentru a prezenta și gestiona site-uri web, magazine online, intranet sau alte site-uri web corporative. Folosim Kentico EMS și Kentico Cloud în combinație ca CMS, care este furnizat sub formă software ca serviciu pentru crearea și întreținerea site-urilor noastre web corporative. Acesta ne permite să creăm conținut web și să îl distribuim către filialele noastre, societatile afiliate și companiilor partenere prin intermediul unor fluxuri de lucru specifice. Am conectat Kentico la platforma noastră SDL de traduceri pentru traducerea direct din Kentico și pentru a permite distribuirea automată a acestor traduceri către filialele noastre și site-urile partenere. Kentico oferă, de asemenea, o platformă de automatizare de marketing care permite tuturor companiilor naționale să identifice clienți potențiali prin intermediul site-ului web, să îi asocieze cu un anumit profil creat în Kentico și să îi mențină prin fluxuri de lucru prin e-mail sau conținut personalizat pe site-ul web.
În timpul utilizării CMS, colectăm date de activitate anonimizate de la toți vizitatorii site-ului nostru web. După ce vizitatorii site-ului nostru web se identifică prin completarea unui formular de contact, aceste informații sunt atașate la adresa lor de e-mail. Pentru mai multe informații despre conținutul formularului de contact, consultați pct. „9.1 Activitatea de prelucrarea - vizitarea site-ului nostru web”.
Pentru a asigura implementarea tehnică a funcțiilor individuale ale CMS, Kentico setează cookie-uri. Informații suplimentare despre modulele cookie- și cookie-urile individuale utilizate de Kentico sunt disponibile la pct. „7. Module cookie”. În principiu, datele sunt stocate direct la Kentico, astfel încât acestea să fie stocate pe serverele web desemnate ale Microsoft Azure din Olanda. O excepție are loc atunci când o filială sau o companie parteneră utilizează software-ul de automatizare de marketing denumit Marketo. În acest caz, numai datele despre activitate sunt stocate în Kentico, iar toate celelalte date sunt transferate direct către Marketo și păstrate acolo. Pentru mai multe informații despre Marketo, consultați pct. „9.8.4 Marketo”.
Datorită stocării datelor dvs. cu caracter personal pe serverele web Microsoft Azure, în circumstanțe excepționale, având în vedere locația sediului central al Microsoft, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în Statele Unite ale Americii, așadar într-o țară terță.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul activităților vizitatorilor care au fost colectate prin utilizarea Kentico reprezintă interesul nostru legitim în temeiul art. 6 I 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim în acest caz este de a asigura funcționarea și securitatea site-ului nostru web. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Alte informații privind protecția datelor la Kentico sunt disponibile la următoarea adresă: https://kenticocloud.com/privacy

9.4 Activitate de prelucrare - Platforma de gestionare a consimțământului / User Centrics

Pe site-ul nostru web utilizăm platforma User Centrics de gestionare a consimțământului. Acesta este un instrument de gestionare a consimțământului bazat pe JavaScript. Cu ajutorul acestui instrument, putem oferi vizitatorului site-ului nostru atât o privire de ansamblu asupra soluțiilor software esențiale utilizate, cât și posibilitatea de a decide cu privire la utilizarea oricăror alte soluții software care necesită un consimțământ prealabil. În plus, platforma oferă vizitatorului posibilitatea de a retrage orice consimțământ dat în orice moment, fără explicații și fără ca astfel să împiedice prelucrarea viitoare a datelor cu caracter personal de către respectiva soluție software. În plus, cu ajutorul platformei, putem îndeplini cerința rezultată din GDPR pentru gestionarea consimțământului, care oferă, printre altele, posibilitatea de a dovedi dacă a fost sau nu acordat consimțământul.
În contextul utilizării platformei de gestionare a consimțământului User Centrics, pot fi prelucrate, printre altele, următoarele date:
 • Datele privind consimțământul
 • ID consimțământ
 • Starea consimțământului (acordare, retragere)
 • Data consimțământului
 • Limba bannerului de consimțământ
 • Versiunea modelului bannerului
 • Datele dispozitivului (Agent http, http intermediar)
Utilizarea platformei de gestionare a consimțământului Usercentrics și prelucrarea asociată a datelor cu caracter personal servește la îndeplinirea obligațiilor legale în sensul art. 6 I 1 lit. c GDPR. Astfel, utilizarea platformei este necesară atât pentru a respecta obligația de a furniza dovezi documentare în sensul art. 5 II GDPR și obligația legală care rezultă din hotărârea „ECLI: EU: C: 2019:801” a Curții Europene de Justiție și hotărârea aferentă „I ZR 7/16” a Curții Federale de Justiție din Germania, potrivit căreia art. 15 III 1 din Legea germană privind telemedia (TMG) trebuie interpretat în raport cu art. 5 III 1 din Directiva 2020/58/CE astfel încât furnizorul de servicii să poată utiliza cookie-uri doar pentru a crea profiluri de utilizare în scopuri de publicitate sau de cercetare de piață, cu acordul utilizatorului.
Ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în legătură cu utilizarea platformei de gestionare a consimțământului Usercentrics are loc de îndată ce nu mai este necesară pentru îndeplinirea scopului inițial. În cazul retragerii consimțământului, păstrăm informațiile referitoare la retragere timp de trei ani. Păstrarea este o obligația care rezultă, pe de o parte din responsabilitatea prevăzută de art. 5 II GDPR și, pe de altă parte, din prevederile referitoare la prescripție din articolul 195 din Codul civil german (BGB). Perioada acestei limitări începe, în conformitate cu art. 199 BGB, de la sfârșitul anului în care a apărut solicitarea. Astfel, perioada de prescripție curge începând la sfârșitul zilei de 31 decembrie a anului în care a avut loc retragerea consimțământului și se încheie trei ani mai târziu, 31 decembrie, la ora 00:00.

9.5 Activități de prelucrare – fonturi speciale

9.5.1Activități de prelucrare – Google Fonts

Site-ul nostru utilizează fonturi de la Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Aceste fonturi sunt grupate împreună de Google, sub numele Google Fonts. La utilizarea Google Fonts nu sunt setate cookie-uri pe dispozitivul dvs. final. Fonturile sunt încărcate și integrate prin interfețele corespunzătoare de programare a aplicațiilor (API pe scurt) de la Google (fonts.googleapis.com și fonts.gstatic.com). Solicitarea de încărcare și integrare a Google Fonts are loc la scurt timp după vizita dvs. pe site-ul nostru web. Solicitarea transmite datele cu caracter personal precum adresa dvs. IP sau versiunea browserului dvs. către serverele Google și solicită de la Google fișierele CSS (foi de stil) corespunzătoare și fișierele de fonturi. Foile de stil sunt fișiere utilizate pentru a schimba elemente de stil ale unui site web, cum ar fi fontul sau dimensiunea fontului. Un fișier de font conține toate informații despre modul în care este afișat fontul. Cererile pentru fișiere CSS sunt păstrate de Google pentru o zi, iar cererile pentru fișiere cu fonturi sunt păstrate timp de un an. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul utilizării Google Fonts este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. f GDPR.
Datorită localizării Google, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Google poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.9 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Datele dvs. cu caracter personal nu sunt păstrate de noi, în calitate de operator.
Mai multe informaţii despre prelucrarea de către Google sunt disponibile în politica de confidențialitate.

9.6 Activitatea de prelucrare – Webanalytics

9.6.1Google Analytics

Pe site-ul nostru web folosim serviciul Google Analytics. Acesta este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google). Folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru și pentru a-l îmbunătăți în mod periodic. Putem folosi statisticile obținute pentru a ne îmbunătăți oferta și a o adapta nevoilor utilizatorilor.
Utilizarea Google Analytics presupune setarea de cookie-uri pe dispozitivul dvs. final, care permit o analiză a vizitei/modului de utilizare a site-ului nostru web. Puteți găsi informații suplimentare despre subiectul cookie-urilor la pct.7 „Module cookie”.
Puteți preveni stocarea cookie-urilor folosind setările corespunzătoare în browserul dvs.; totuși, vă informăm că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site web. În plus, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și prelucrarea ulterioară a acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)
Când informațiile stocate în cookie-uri despre vizita și utilizarea site-ului nostru web sunt transferate pe serverele Google, acestea pot fi retransferate într-o țară terță (de exemplu, în SUA) datorită localizării sale. Totuși, datorită funcției de anonimizare, adresa dvs. IP va fi scurtată în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European înainte de a fi transferată către Google. În plus, adresa IP transmisă de browserul dvs. nu va fi combinată cu alte date Google.
În numele furnizorului acestui site, Google va utiliza informațiile primite pentru a evalua modul în care utilizați site-ul web, pentru a alcătui rapoarte privind activitățile site-ului și pentru a furniza servicii suplimentare furnizorului site-ului în legătură cu utilizarea site-ului web și a internetului.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul utilizării Google Analytics este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Datorită localizării Google, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Google poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Mai multe informații privind condițiile de utilizare și protecția datelor ale Google sunt disponibile la:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html sau https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

9.6.2Hotjar

Acest site web utilizează funcții asigurate de furnizorul de servicii de web analytics Hotjar. Furnizorul este Hotjar Inc., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.
Folosim Hotjar pentru a analiza și a îmbunătăți periodic experiența de utilizare a site-ului nostru web. În plus, putem folosi statisticile obținute pentru a ne îmbunătăți oferta și a o adapta nevoilor utilizatorilor. În numele operatorului acestui site, Hotjar va utiliza informațiile primite pentru a evalua modul în care utilizați site-ul web, pentru a alcătui rapoarte privind activitățile site-ului și pentru a furniza servicii suplimentare aferente utilizării site-ului. Informațiile generate de cookie-uri și despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt în general transmise și stocate de către un server Hotjar.
Folosim funcția de anonimizare Hotjar pe acest site web. Aceasta permite scurtarea adresei dvs. IP și previne asocierea datelor analitice cu o anumită persoană. Nu vom combina informațiile cu alte date cu caracter personal. Furnizorul de servicii a fost selectat cu atenție, în conformitate cu art. 28 I GDPR, luând în considerare măsurile tehnice și organizatorice adoptate pentru a asigura securitatea prelucrării. În plus, în conformitate cu art. 28 III GDPR, a fost încheiat un acord de prelucrare a datelor pentru reglementarea prelucrării.
Puteți renunța la funcția de analiză prin simpla activare a funcției standard DO not Track („Nu urmăriți”) în browserul dvs. În acest caz, nu vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în modul descris aici. Modul de activare a funcției „Nu urmăriți” este disponibil la acest link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/
Temeiul legal pentru utilizarea Hotjar este consimțământul dvs., Art. 6 I 1 lit. A din GDPR. Alte informații privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.7Activitatea de prelucrare - rețele sociale pe site-ul nostru web

Pe site-ul nostru, vă oferim posibilitatea de a partaja sau recomanda conținut individual către contactele sau rețeaua dvs. de pe platformele sociale, sau doar să accesați pagina noastră din rețeaua socială corespunzătoare (Facebook sau LinkedIn). În scopurile menționate mai sus sunt disponibile butoanele comune ale rețelelor sociale respective. Prin simpla vizitare a site-ului nostru web nu sunt transmise inițial date cu caracter personal furnizorilor de rețele sociale. Doar când deveniți activ și faceți clic pe unul dintre butoanele corespunzătoare ale rețelelor sociale pentru a partaja sau a recomanda conținut, sunt transmise date precum adresa IP, data și ora accesării și adresa site-ului web pe care vă aflați în prezent, după caz. Dacă sunteți conectat simultan la rețeaua socială corespunzătoare în momentul în care faceți clic pe un buton de rețea socială de pe site-ul nostru, rețeaua socială va atribui automat vizualizarea paginii profilului dvs. Chiar dacă utilizați butonul rețelei sociale pentru a recomanda conținut de pe acest site, rețeaua socială poate totuși asocia aceste informații cu profilul dvs. Dacă nu doriți ca rețeaua socială să vă asocieze vizita pe site-ul nostru cu profilul dvs., vă rugăm să vă deconectați de la rețeaua socială înainte de a face clic pe butonul respectivei rețele sociale.
De asemenea, rețineți că datele dvs. vor fi transferate și către furnizorul respectivei rețele sociale dacă nu aveți un cont pe rețeaua socială sau nu sunteți conectat la acesta și faceți clic pe unul dintre butoanele corespunzătoare ale rețelelor sociale de pe site-ul nostru. În acest caz, datele dvs. pot fi utilizate de rețelele sociale pentru a crea profiluri de utilizare și ulterior în scopuri de publicitate, cercetare de piață sau proiectare adaptată cererii a propriului site web. Vă puteți opune acestui tip de prelucrare în conformitate cu art. 21 GDPR. Totuși, pentru a vă exercita acest drept, trebuie să contactați respectivul furnizor al rețelei sociale.
Veți găsi informații despre posibilitățile individuale de obiecție la furnizorii individuali ai rețelelor sociale la punctul "9.7.3 Posibilități de obiecție în rețelele sociale" din această politică de confidențialitate.
De asemenea, trebuie să luați în considerare faptul că, datorită localizării Facebook, LinkedIn, atunci când datele dvs. personale sunt transferate către furnizorul rețelei sociale respective, poate avea loc un transfer către o țară terță, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European (de exemplu, SUA).
De asemenea, dorim să subliniem că nu colectăm date cu caracter personal care sunt transferate către rețeaua socială respectivă făcând clic pe unul dintre butoanele corespunzătoare.
Atunci când faceți clic pe butonul respectiv al unei rețele sociale de pe site-ul nostru, sunteți de acord, în conformitate cu art. 6 I 1 lit. a GDPR, ca browserul dvs. să stabilească o conexiune la serverele rețelei sociale respective și să transmită datele menționate anterior. Pe de altă parte, atunci când faceți clic pe butonul respectiv, vă dați consimțământul în conformitate cu art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.7.1Prezența online în rețelele sociale

În cadrul rețelelor sociale, noi, în calitate de furnizor al site-ului web, folosim ofertele platformelor online pentru a informa utilizatorii activi despre ofertele și serviciile de informații ale Konica Minolta și pentru a permite utilizatorilor interesați să comunice direct prin intermediul platformelor. Canalele de socializare completează astfel propria noastră prezență pe Internet și oferă un mijloc alternativ de comunicare părților interesate care preferă acest tip de informații. În prezent, suntem reprezentați cu propriile noastre profiluri online în următoarele rețele:
 • Facebook:
https://www.facebook.com/KonicaMinolta.Romania/
 
 • LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-romania/
 
Imediat ce accesați respectivele profiluri Konica Minolta pe rețeaua socială corespunzătoare din rețeaua dvs., se aplică termenii și condițiile și orientările privind prelucrarea datelor ale furnizorilor respectivi.
Nu avem nicio influență asupra colectării datelor și a utilizării lor ulterioare de către rețelele sociale. Astfel, știm doar că datele dvs. vor fi prelucrate în scopuri de cercetare de piață și publicitate și că vor fi create profiluri de utilizare pe baza comportamentului de utilizare și a intereselor dvs. În plus, pot fi afișate și reclame pe baza presupuselor interese. În acest scop, pe dispozitivul dvs. final sunt stocate de obicei cookie-uri.
Prin urmare, vă atragem în mod expres atenția asupra faptului că datele personale ale utilizatorilor (de exemplu, adresa IP) sunt stocate de furnizorii rețelelor în conformitate cu orientările de utilizare a datelor și utilizate în scopuri comerciale. De asemenea, reamintim că datele dvs. pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.
Prelucrăm datele utilizatorilor obținute de pe paginile Konica Minolta de pe rețelele sociale corespunzătoare numai în măsura în care aceștia contactează și comunică cu noi prin comentarii sau mesaje directe. Vă puteți revendica drepturile în calitate de persoană vizată atât în relație cu noi (a se vedea și punctul 2 „Care sunt drepturile mele în calitate de persoană vizată?”), cât și în relație cu furnizorul rețelei sociale. Informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt disponibile la furnizorii individuali de rețele sociale, împreună cu opțiunile de opoziție împotriva prelucrării conform pct. „9.7.3 Posibilități de obiecție în rețelele sociale" din prezenta politică de confidențialitate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor se bazează pe interesele noastre legitime de informare efectivă a utilizatorilor și de comunicare cu utilizatorii în conformitate cu art. 6 I 1 lit. f GDPR. Dacă furnizorii respectivi vă solicită să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor (de exemplu, prin bifarea unei casete sau apăsarea unui buton de confirmare), temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6 I 1 lit. a GDPR, adică consimțământul dvs.

9.7.2Posibilități de obiecție în rețelele sociale

Pentru o prezentare detaliată a prelucrării respective și a posibilităților de opoziție (renunțare), consultați următoarele linkuri de informare ale furnizorilor.
Informații privind furnizorii individuali ai rețelelor sociale:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) Renunțare: https://www.facebook.com/ads/preferences/
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda)  
 
În plus, furnizorii europeni de servicii de marketing oferă o nouă posibilitate de opoziție la următorul link: http://www.youronlinechoices.com/. Aceasta este o inițiativă de informare privind publicitatea online. În secțiunea de management al preferințelor http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ veți găsi o listă a furnizorilor a căror publicitate poate fi activată sau dezactivată. De asemenea, în cazul cererilor de acces și revendicare a drepturilor suplimentare ale persoanelor vizate, reamintim că cele mai bune rezultate în acest sens pot fi obținute contactând furnizorii. Doar furnizorii au acces la datele cu caracter personal ale utilizatorilor, pot lua direct măsurile adecvate și pot furniza informații. Dacă totuși aveți nevoie de asistență, ne puteți contacta.

9.8 Activitatea de prelucrare – Identificarea publicului țintă și publicitate

9.8.1 Google Adwords

Pe site-ul nostru utilizăm serviciul Google Adwords furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google). Acest serviciu ne permite să ne promovăm ofertelor pe site-uri web externe prin intermediul materialului publicitar (Google Ads). Aceste materiale publicitare sunt livrate de Google prin așa-numitele „servere de anunțuri”. În acest scop sunt utilizate cookie-uri ale serverelor de anunțuri. Pentru informații suplimentare despre subiectul cookie-urilor, accesați pct. „7. Module cookie”. Cookie-urile serverului de anunțuri permit evaluarea parametrilor de performanță (de exemplu, afișări de anunțuri, clicuri sau conversii). În acest fel putem determina cât succes are fiecare inițiativă de publicitate. Dacă ajungeți pe site-ul nostru web printr-un anunț de la Google, Google Adwords stochează un cookie pe dispozitivul dvs. final. Acest cookie stochează date de analiză (ID cookie unic, numărul de afișări de anunțuri pe destinație de plasare (frecvență), ultima afișare, informații de renunțare (dacă utilizatorul nu vrea să mai primească acea reclamă)). Cookie-urile setate de Google Adwords își pierd valabilitatea după 30 de zile. Aceste cookie-uri nu au rolul să vă identifice personal. De fapt, acestea permit Google Adwords să vă recunoască browserul de internet. Dacă vizitați anumite pagini de pe site-ul unui client Adwords, Google și clientul vor recunoaște că ați fost redirecționat către pagina clientului printr-o reclamă pe care s-a făcut clic. Google ne oferă, în calitate de client AdWords, o analiză statistică. Această analiză ne permite să evaluăm eficiența măsurilor noastre publicitare. Nu primim alte date în afara acestora.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul utilizării Google AdWords este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Datorită localizării Google, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Google poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Alte informații privind protecția datelor de către Google sunt disponibile aici:

9.8.2Facebook Pixel

Utilizăm oferta rețelei sociale Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA (în continuare: Facebook) și așa-numitul serviciu Facebook Pixel pe site-ul nostru. Acesta este un serviciu de marketing oferit de Facebook. Acest serviciu presupune instalarea unui cookie pe dispozitivul dvs. final. Acest cookie ne permite să afișăm anumitor vizitatori ai site-ului nostru web, care folosesc și Facebook, publicitate personalizată în funcție de interese pe Facebook. Facebook Pixel ne permite să urmărim comportamentul utilizatorilor după ce au dat clic pe o reclamă pe Facebook. Cu ajutorul Facebook Pixel putem urmări cum sunt acceptate măsurile noastre de marketing pe Facebook și, dacă este necesar, să luăm măsuri de optimizare.
Informațiile colectate prin intermediul Facebook Pixel pot fi, de asemenea, agregate de Facebook Ireland Limited, iar informațiile agregate pot fi utilizate de Facebook Ireland Limited în scopuri publicitare proprii, precum și în scopuri publicitare ale terților. De exemplu, Facebook Ireland Limited poate identifica anumite interese din comportamentul dvs. de navigare pe acest site și poate utiliza aceste informații pentru a promova oferte terților. Facebook Ireland Limited poate combina, de asemenea, informațiile colectate prin intermediul Facebook Pixel cu alte informații pe care Facebook Ireland Limited le-a colectat despre dvs. prin intermediul altor site-uri web și/sau în legătură cu utilizarea rețelei sociale Facebook, astfel încât Facebook Ireland Limited să poată crea și stoca un profil despre dvs. Acest profil poate fi utilizat în scopuri publicitare. Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a Facebook Ireland Limited, vizitați https://www.facebook.com/policy.php.
Datorită localizării Facebook, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Facebook poate fi efectuat într-o țară terță precum SUA.
Temeiul legal pentru utilizarea Facebook Pixel este consimțământul dvs. conform Art. 6 I 1 lit. a din GDPR. Datorită localizării Facebook, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Facebook poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.8.3 LinkedIn Insight Tag

Pe site-ul nostru web utilizăm instrumentul de conversie „LinkedIn Insight Tag” de la LinkedIn Ireland Unlimited Company (în continuare: LinkedIn).
LinkedIn Insight Tag este un fișier de cod JavaScript pe care l-am instalat pe site-ul nostru web. Cu ajutorul fișierului LinkedIn Insight, datele despre vizita pe site-ul nostru web sunt colectate și transmise către LinkedIn. Aceste date includ adresa URL de referință, adresa IP, informații despre dispozitiv, informații despre browser și data vizitei pe site-ul nostru web. LinkedIn nu ne oferă acces la datele detaliate cu caracter personal. LinkedIn folosește aceste informații pentru a ne furniza rapoarte privind publicul site-ului web și eficiența anunțurilor, pe baza datelor agregate, astfel încât să putem optimiza site-ul nostru web pe baza informațiilor pe care le primim. În plus, LinkedIn ne oferă posibilitatea de a urmări conversiile și de a reorienta vizitatorii site-ului nostru web prin eticheta LinkedIn Insight. Acest lucru ne permite să afișăm publicitate direcționată în afara site-ului nostru web fără a identifica vizitatorul site-ului.
Datorită localizării LinkedIn, transferul datelor dvs. cu caracter personal către LinkedIn poate implica un transfer de date cu caracter personal către o țară terță, în acest caz, în special către SUA, care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul utilizării LinkedIn este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Datele prelucrate în fișierul LinkedIn Insight sunt criptate și anonimizate în termen de șapte zile. După cel mult 90 de zile, datele anonimizate sunt șterse automat dacă nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost create.
Pentru mai multe informații despre politica de confidențialitate a LinkedIn, vizitați următoarea adresă: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9.8.4 Marketo

În scopurile înregistrării pentru primirea buletinului informativ și pentru a vă trimite informații, utilizăm software-ul de automatizare de marketing Marketo de la Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94404, SUA. Cu ajutorul Marketo, colectăm date statistice privind utilizarea site-ului nostru web și activitățile de comunicare pentru a ne optimiza serviciile/produsele în mod corespunzător și pentru a desfășura activități de marketing și vânzare prin e-mail. Prelucrarea este parțial automatizată, cu scopul de a evalua anumite aspecte personale (profilare). Marketo înregistrează adresa dvs. IP și folosește cookie-uri pentru a urmări și analiza utilizarea site-ului web în scopul furnizării de informații adaptate intereselor utilizatorului. Pentru informații suplimentare despre subiectul cookie-urilor, accesați pct. „7. Module cookie”. Informațiile generate de cookie-uri sunt transferate către un server Marketo (situat în UE/SEE) și stocate acolo. Marketo utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului de către persoanele înregistrate și pentru a alcătui rapoarte despre activitățile site-ului. Puteți preveni stocarea cookie-urilor ajustând setările browserului în mod corespunzător. Cu toate acestea, setările browserului dvs. pot împiedica utilizarea tuturor funcțiilor site-ului nostru web. Contractul nostru cu Marketo se referă la cazurile excepționale și neprevăzute în care datele cu caracter personal sunt transferate în SUA.
Alte informații privind protecția datelor de către Marketo sunt disponibile la: https://documents.marketo.com/legal/privacy/
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile Marketo este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.8.5 Buletinul informativ

Konica Minolta oferă un buletin informativ clienților și părților interesate pe bază de consimțământ. Singurele date obligatorii pentru primirea buletinului informativ sunt adresa dvs. de e-mail. Furnizarea de date suplimentare marcate separat este voluntară, iar aceste date vă vor fi adresate personal. Înregistrarea pentru primirea buletinului informativ are loc prin așa-numita procedură de optare dublă. Aceasta înseamnă că, după înregistrare, vă vom trimite un e-mail la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o, în care vă rugăm să confirmați că doriți să primiți informațiile. Dacă nu vă confirmați înregistrarea făcând clic pe linkul inclus în e-mail, linkul trimis va fi dezactivat și datele dvs. vor fi șterse. Dacă vă manifestați acordul, veți primi următoarele informații:
 • Știri și informații despre portofoliul de produse Konica Minolta
 • Invitații exclusive la evenimente, târguri comerciale și seminarii web
 • Trimiterea de testimoniale și povești de succes
 • Tendințele pieței sub formă de studii, cercetări de piață și cărți albe
 • Posibilitatea de a participa la sondaje de satisfacție a clienților
Ca parte a procesului de dublă optare efectuat în timpul înregistrării, stocăm adresele IP pe care le utilizați pentru o perioadă de 30 de zile, precum și datele și orele de înregistrare și confirmare. Cu acordul dvs., vom evalua comportamentul utilizatorilor dvs. pe site-urile noastre web și în buletinele informative pe care le trimitem și le vom aloca adresei de e-mail/profilului dvs. de utilizator din baza noastră de date. În plus, stocăm informații despre browserul pe care îl utilizați și setările făcute în sistemul dvs. de operare, precum și informații despre conexiunea la Internet cu care ați accesat site-ul nostru web. Prin intermediul buletinului informativ pe care vi-l trimitem primim, printre altele, confirmări de primire și citire, dar și informații despre linkurile pe care ați făcut clic în buletinul nostru informativ. De asemenea, stocăm zonele pe care le-ați vizitat pe site-ul nostru web și în aplicațiile noastre. Prin crearea unui profil de utilizator personal, dorim să adaptăm practicile noastre publicitare la interesele dvs. și să optimizăm ofertele de pe site-ul nostru în funcție de interesele dvs.
Buletinul nostru informativ conține informații și știri de la Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH și din partea altor companii membre ale grupului (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda ApS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile menționate mai sus este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Consimțământul dvs. poate fi retras nemotivat, în orice moment. Pentru a vă retrage consimțământul trimiteți un e-mail la adresa marketing@konicaminolta.ro. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a avut loc pe baza consimțământului valabil până la momentul retragerii acestuia. Alte informații privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.9 Activitate de prelucrare – localizarea partenerilor de afaceri / Hărți Google

Pe site-ul nostru web utilizăm serviciul Hărți Google. Acest serviciu este operat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (în continuare: Google). Hărți Google este un serviciu de hărți digitale care ne permite să includem hărți interactive pe site-ul nostru web, să vă oferim o prezentare generală a locațiilor și partenerilor noștri din vecinătatea dvs. și să vă oferim posibilitatea de a vă planifica ruta.
Atunci când vizitați o subpagină în care este integrat Hărți Google, Google instalează un cookie cu numele „NID” în browserul dvs., care colectează datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi adresa dvs. IP, și le transmite către Google. Pentru informații suplimentare despre subiectul cookie-urilor, accesați pct. „7. Module cookie”. Dacă aveți un cont de utilizator Google la care sunteți conectat la momentul accesării subpaginii corespunzătoare, datele transferate către Google vor fi alocate direct contului dvs. de utilizator. Dacă o astfel de alocare nu este dorită, trebuie să vă deconectați de la contul dvs. Google înainte de a vizita subpagina corespunzătoare. Cu toate acestea, Google va prelucra datele dvs. cu caracter personal chiar dacă nu sunteți conectat la un cont de utilizator Google. Google va utiliza datele transferate pentru a crea profiluri de utilizator în scopuri de publicitate orientată spre cerere și cercetare de piață. Vă puteți opune acestui tip de prelucrare de către Google în orice moment, conform dreptului conferit prin art. 21 GDPR.
Datorită localizării Google, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Google poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul utilizării Hărților Google este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Datele dvs. cu caracter personal nu sunt păstrate de noi, în calitate de operator.
Alte informații privind protecția datelor la Google sunt disponibile la următoarea adresă: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.10 Activitate de prelucrare – Evitarea mesajelor nesolicitate / Google reCAPTCHA

Pe site-ul nostru web utilizăm serviciul Google reCAPTCHA. Acest serviciu este furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda (în continuare: Google). Google reCAPTCHA este utilizat pentru a face diferența între o introducere manuală de date de către o persoană reală și introduceri de date în mod abuziv și prin mijloace automate de către programe/roboți la completarea de formulare pentru a evita filtrele spam sau programe similare. În cursul furnizării serviciului și în special în timpul procesului de verificare al Google reCAPTCHA, adresa dvs. IP și orice alte informații despre hardware și software solicitate de Google, cum ar fi versiunea browserului utilizat, sunt transmise către Google.
Datorită localizării Google, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Google poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul utilizării Google reCAPTCHA este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. f GDPR. Interesul nostru legitim este de a asigura securitatea și funcționalitatea site-ului nostru, în special prin prevenirea spamului și abuzului.
Datele dvs. cu caracter personal nu sunt păstrate de noi, în calitate de operator.
Alte informații privind protecția datelor la Google sunt disponibile în politica de confidențialitate Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.11 Activitatea de prelucrare – YouTube

Pe site-ul nostru am integrat videoclipuri YouTube. Acestea sunt stocate pe www.youtube.com, dar pot fi redate direct de pe site-ul nostru. YouTube este o platformă operată de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA (în continuare: Google). Activăm modul de confidențialitate îmbunătățit atunci când includem videoclipurile pe site-ul nostru. Aceasta înseamnă că nicio informație despre dvs. nu va fi trimisă către YouTube dacă nu redați videoclipurile. Totuși, atunci când redați videoclipuri, datele sunt transferate către YouTube. În primul rând, YouTube este notificat că ați vizitat subpagina corespunzătoare a site-ului nostru web în care este integrat videoclipul. De asemenea, unele date pot fi transferate către YouTube fără știrea noastră. De asemenea, nu putem influența în niciun fel transferul de date. Dacă sunteți înregistrat pe YouTube, datele transferate sunt asociate direct contului dvs. YouTube stochează datele dvs. sub formă de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau proiectarea a site-ului, în funcție de necesități. O astfel de evaluare poate fi efectuată în special în scopul furnizării de publicitate bazată pe necesități (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați). Aveți dreptul să vă opuneți la crearea de profiluri de utilizator de către YouTube în conformitate cu art. 21 GDPR, pe care trebuie să îl exercitați direct în relația cu YouTube.
Informații suplimentare despre scopul și sfera colectării și prelucrării datelor sunt disponibile în politica de confidențialitate YouTube.
Datorită localizării Google, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Google poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul utilizării YouTube, care este declanșată în momentul redării unui videoclip YouTube, este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.12 Activitatea de prelucrare – TypeForm

Site-ul nostru integrează serviciul Typeform oferit de TYPEFORM, S.L., Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spania (în continuare: Typeform). Acest serviciu este utilizat pentru formulare și sondaje pe site-ul nostru. După completarea și trimiterea unui formular sau sondaj pe site-ul nostru web, adresa IP, data și ora, durata vizitei pe site-ul nostru și informațiile furnizate în formular sunt transmise la Typeform și stocate pe serverele sale.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul Typeform este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Acesta este consimțământul dvs. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Informații suplimentare privind subiectul protecției datelor la Typeform sunt disponibile aici 

9.13 Activitatea de prelucrare – Cloudfront

Acest site web utilizează rețeaua de livrare de conținut (CDN) Cloudfront. Acest serviciu este furnizat de Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (în continuare: Amazon Web Services). CDN este integrat sub forma unui cod Java script pe site-ul nostru web și reîncărcat în timpul navigării. Cloudfront ne permite să oferim o creștere a vitezei de încărcare, disponibilitate îmbunătățită și prevenirea pierderii de date prin furnizarea de date duplicate (de exemplu, grafică sau scripturi) de pe acest site web pe diferite servere din întreaga lume. Totuși, atunci când vizitați acest site web, fișierele foto/video pot fi solicitate automat de la Cloudfront, iar această solicitare automată pentru fișiere foto/video poate conduce la transmiterea de date cu caracter personal, cum ar fi adresa dvs. IP, către serverele Amazon Web Services. Datorită localizării Amazon, transferul datelor dvs. cu caracter personal către Amazon poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate.
Deoarece Cloudfront este integrat pe site-ul nostru web prin intermediul unui cod Java Script, puteți preveni executarea acestuia dezactivând Java Script în browserul dvs. sau instalând un blocker Java Script (de ex. https://www.ghostery.com).
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul utilizării Cloudfront este interesul nostru legitim, care în acest caz se referă la nevoia de a asigura securitatea și disponibilitatea acestui site web, conform art. 6 I 1 lit. f din GDPR.
Informații suplimentare privind subiectul protecției datelor la Amazon Web Services sunt disponibile la următoarea adresă: Data Privacy - Amazon Web Services (AWS).

9.14 Activitatea de prelucrare – Qualtrics

Pentru realizarea de sondaje utilizăm tehnologia Qualtrics LLC,333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, SUA (în continuare: Qualtrics).
Utilizăm Qualtrics pentru a vă oferi posibilitatea să ne furnizați feedback cu privire la site-urile sau serviciile noastre. Sondajele de pe site-urile noastre web sunt în general anonime. Dacă doriți să fiți contactat pentru feedback suplimentar, puteți completa un formular de contact la sfârșitul sondajului. Rețineți că sondajul nu va mai fi unul anonim în acest caz.
În cazuri individuale, dorim să vă adresăm întrebăm despre satisfacția dvs. privind serviciile noastre. În acest scop, veți fi contactat prin e-mail și vi se va solicita feedback. Acest lucru se va întâmpla numai dacă v-ați manifestat consimțământul prealabil valid pentru contact în scopuri de marketing, în conformitate cu art. 6 I 1 lit. a GDPR. Pentru a trimite această solicitare de feedback personalizată, Qualtrics este conectat la software-ul de automatizare a marketingului Marketo. Această conexiune între Marketo și Qualtrics ne permite să trimitem e-mailuri cu link-uri individuale de sondaj create în Qualtrics și care conțin automat toate funcțiile de urmărire oferite de Marketo. În plus, acest lucru face posibilă analiza datelor sondajului nu numai în Qualtrics, ci și în Marketo, și crearea de mecanisme de urmărire centrate pe client care utilizează aceste date. Pentru mai multe informații despre Marketo, consultați pct. 9.8.4.
Pentru a furniza sondajul, este necesar să activați cookie-urile funcționale necesare. Acest lucru se întâmplă doar imediat ce începeți sondajul și sunteți de acord cu activarea cookie-urilor.
Cookie-urile permit, de exemplu, părăsirea sondajului și apoi continuarea mai târziu a acestuia făcând clic din nou pe linkul sondajului, în punctul la care v-ați oprit anterior. În funcție de setările browserului dvs., aveți maximum o săptămână pentru a reveni la sondaj și a vă completa răspunsurile. Dacă nu mai faceți alte modificări, răspunsurile dvs. preliminare vor fi înregistrate ca finale după o săptămână. În principiu, puteți împiedica stocarea cookie-urilor folosind setarea corespunzătoare din browserul dvs.; totuși, reamintim faptul că este posibil să nu mai puteți participa la sondajele noastre digitale. Puteți găsi informații suplimentare despre subiectul cookie-urilor la pct. „7. Module cookie”.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul utilizării sondajelor este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Datele colectate sunt stocate și prelucrate în numele nostru de către Qualtrics, pe servere din UE. Datorită localizării Qualtrics LLC, aceste date pot fi accesate din SUA în cazuri specifice. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate pot, în cel mai rău caz, să nu poată fi exercitate. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.

9.15 Activitate de prelucrare – Cererile de locuri de muncă adresate Konica Minolta

9.15.1Analizarea cererii dvs.

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cererea dvs. în scopul revizuirii acesteia și pentru a analiza dacă îndepliniți condițiile postului oferit. Cererea dvs. poate fi examinată de furnizori de servicii specializați. Cererile pentru un post care îndeplinesc toate condițiile vor fi transmise de departamentul de resurse umane la departamentul de specialitate respectiv sau la sediul central al companiei, pentru examinare ulterioară. Pentru a vă evalua cererea în mod cuprinzător, avem întotdeauna nevoie de CV-ul dvs., precum și de certificate sau dovezi corespunzătoare. La introducerea datelor este obligatorie completarea următoarelor câmpuri: Numele, prenumele, adresa de e-mail, domiciliul, așteptările salariale și perioada de preaviz. Este necesar, de asemenea, să includeți cel puțin un atașament. Alte detalii, cum ar fi un videoclip sau o fotografie, pot fi introduse în mod voluntar.
Păstrăm datele personale pe care le colectăm de la și despre dvs. atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care le-am colectat și în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele personale pe care le prelucrăm, luăm în considerare natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile dvs., cerințele legale, contabile sau de raportare aplicabile, precum și dacă putem atinge scopurile prelucrării prin alte mijloace. 
Revizuim permanent necesitatea păstrării datelor dvs. personale și, la împlinirea termenelor de retenție, distrugem datele dvs. personale într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. În cazul în care rezultă în mod rezonabil că datele nu mai sunt necesare, le putem distruge imediat, fără nicio notificare sau răspundere.
Această prelucrare a datelor cu caracter personal are loc pe baza art. 6 I 1 lit. b GDPR.
Dacă aveți vârsta sub 18 ani, avem nevoie de acordul tutorilor legali pentru a încheia un contract cu dvs.

9.15.3 Cereri de la ucenici, studenți și stagiari școlari

Acceptăm cu plăcere cereri de la ucenici, studenți și stagiari școlari. Tratăm aceste cereri conform principiilor menționate mai sus.

9.16 Activitate de prelucrare - Academia Konica Minolta

Pe site-ul Academiei noastre, în timpul vizitelor simple sunt create numai fișiere jurnal. Aceste fișiere jurnal conțin date cu caracter personale precum, în special, adresa dvs. IP. Pentru mai multe informații despre prelucrarea fișierelor jurnal, vă rugăm să consultați secțiunea 9.1 „Activitatea de prelucrarea - vizitarea site-ului nostru web” din prezenta politică de confidențialitate.
De asemenea, oferim un formular de contact pe site-ul Academiei noastre. Utilizarea acestui formular este pur opțională și vă oferă posibilitatea de a ne contacta pentru informații suplimentare despre produsele și serviciile noastre de formare.
Există patru câmpuri obligatorii marcate cu "*" atunci când utilizați formularul, astfel încât trebuie să introduceți datele cu caracter personal relevante în aceste câmpuri pentru a ne putea trimite un mesaj prin intermediul formularului de contact. Aceste câmpuri obligatorii sunt:
 • Formă de adresare
 • Nume de familie
 • E-mail de serviciu
 • Codul poștal
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le-am primit de la dvs. prin intermediul formularului de contact (de exemplu, numele dvs. sau adresa dvs. de e-mail) are loc exclusiv pentru a prelucra solicitarea dvs. și, dacă este necesar, pentru a vă răspunde la întrebări.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cursul acestei activități de prelucrare este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Acesta este consimțământul dvs. pe care ni l-ați acordat înainte de a trimite formularul. Dreptul de retragere se aplică și acestui consimțământ, mai multe informații în acest sens fiind disponibile la punctul 2.8 din prezenta politică de confidențialitate.

9.17 Activitate de prelucrare - seminarii web Konica Minolta - GoToWebinar

Konica Minolta utilizează serviciul GoToWebinar furnizat de LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building, Block C, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda (în continuare: LogMeIn) pentru a organiza seminarii web.
Ofertele noastre de seminarii web variază de la diverse seminarii web gratuite la unele seminarii cu plată. Înregistrarea pentru aceste seminarii web se face întotdeauna printr-un formular de pe una dintre paginile noastre de întâmpinare. În timpul înregistrării și participării la un seminar web, datele cu caracter personal vor fi inevitabil prelucrate folosind diferite cookie-uri care sunt instalate pe dispozitivul dvs. final. Pentru informații suplimentare despre subiectul cookie-urilor, accesați pct. „7. Module cookie”. În plus, reamintim că datele cu caracter personal sunt prelucrate de dvs. chiar și la o vizită pur informativă pe site-ul web. Puteți găsi mai multe informații despre această prelucrare la pct. 8.1 "Activitatea de prelucrare - vizitarea site-ului nostru web". Mai jos veți găsi o prezentare generală a datelor cu caracter personal care pot fi prelucrate dacă decideți să participați la unul dintre seminariile noastre web utilizând serviciul GoToWebinar. Datele obligatorii care trebuie introduse sunt marcate cu un "*". O funcție specială este reprezentată de informațiile despre adresă, deoarece aceste informații sunt necesare pentru seminarii web cu plată numai pentru emiterea unei facturi.
 • Adresa de email*
 • Prenume*
 • Nume de familie*
 • Companie*
 • Descrierea postului
 • Număr de telefon
 • Adresă* (numai pentru seminariile web cu plată)
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul înregistrării și participării la un seminar web gratuit este consimțământul dvs. în temeiul art. 6 I 1 lit. a GDPR. Informațiile privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
Pentru seminarii web cu plată, art. 6 I 1 lit. b GDPR, adică contractul existent între dvs. și noi, constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
Independent de înregistrare și participarea la un seminar web, datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, utilizate pentru a analiza și optimiza ofertele noastre de seminarii web. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim conform art. 6 I 1 lit. f GDPR, interesul nostru legitim constând în optimizarea continuă a ofertei noastre.
Deoarece LogMeIn are rol de persoană împuternicită în sensul art. 28 GDPR, a fost încheiat un contract pentru servicii de prelucrare. În plus, înainte de a utiliza serviciile LogMeIn, s-a verificat în conformitate cu art. 28 I GDPR dacă furnizorul de servicii asigură securitatea prelucrării prin intermediul măsurilor tehnice și organizatorice pe care le adoptă. Locul prelucrării poate include atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite, deoarece LogMeIn își are sediul în Statele Unite. Datorită localizării LogMeIn, transferul datelor dvs. cu caracter personal către LogMeIn poate implica un transfer către țări terțe, adică un transfer de date cu caracter personal către o destinație care nu se află nici în Uniunea Europeană, nici în Spațiul Economic European, în cazul de față fiind SUA. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în afara UE/SEE se bazează pe consimțământul dvs. conform art. 49 I lit. a din GDPR. În SUA nu există garanții pentru un nivel adecvat de protecție a datelor. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal este afectată de riscuri suplimentare la adresa drepturilor și libertăților persoanelor vizate. Alte informații privind dreptul dvs. de retragere a consimțământului sunt disponibile la pct. 2.8 „Dreptul de retragere a consimțământului (Art. 7 GDPR)” din prezenta politică de confidențialitate.
După 365 de zile va avea loc ștergerea automată a informațiilor despre înregistrarea și participarea la un seminar web, precum și a tuturor datelor cu caracter personal aferente.
 

10. Politica globală Konica Minolta